კრედიტი, სესხები, კრედიტის აღება, , კრედიტის ალქიმია
 
დახურვა X

 

ბიზნეს პორტალი
Bookmark and Share

LARI.GE - ბიზნეს პორტალი

ბიზნეს კატალოგი
წერილის გაგზავნა!
მისამართი: ბანკები და ფინანსებიკრედიტის ალქიმია

vivus.ge

კრედიტის ალქიმია

 

 რა არის კრედიტი?

 

კრედიტი - ეს არის გარიგება საკრედიტო ორგანიზაციასა და მსესხებელს შორის. კრედიტორის მიერ მსესხებელისათვის გარკვეული პირობებით სესხის სახით ფულადი სახსრების გადაცემა. კრედიტორსა და მსესხებელს შორის დგება ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც კრედიტორი გადასცემს ფულად სახსრებს (კრედიტს) მსესხებელს წინასწარ შეთანხმებული ოდენობით და ვადით, ასევე კრედიტორის სარგებლის მითითებით. კრედიტი შეიძლება გაიცეს უზრუნველყოფით, რაც ნიშნავს გირაოთი ან მის გარეშე, თავდებობით ან მის გარეშე, და ამ ყველაფერს საკრედიტო ორგანიზაცია განიხილავს კონკრეტული შემთხვევისათვის ცალ-ცალკე. კრედიტი გაიცემა სხვადასხვა მიზნებისათვის და სხვადასხვა პირობებით, როგორც ფიზიკურ პირებზე, ასევე ბიზნესისათვის. კრედიტი შეიძლება გაიცეს, მაგალითად, ავტომანქანის, უძრავი ქონების, საყოფაცხოვრეობო ტექნიკისა და სხვა საქონლის თუ მომსახურების შესაძენად, ასევე  სხვა ნებისმიერი მიზნისთვის.

კრედიტი. საკრედიტო ურთიერთობების წარმოშობის პირობები.

1. კრედიტი - ეს არის სხვისი საკუთრებით დროებით სარგებლობა. ეს განაპირობებს საკრედიტო შეთანხმების მონაწილეთა მატერიალურ პასუხისმგებლობას აღებული ვალდებულებების მიხედვით. კრედიტისათვის მატერიალურ პასუხისმგებლობას გააჩნია იურიდიული და ეკონომიკური მხარეები. იურიდიული პასუხიმგებლობა ახასიათებს ხელშეკრულების მონაწილე პირების უფლებას შევიდნენ საკრედიტო ურთიერთობებში. ეკონომიკური მხარე  დასტურდება მსესხებლის მიერ აქტივების ფლობით და მათ მიერ ისეთი მოგების მოტანის უნარით. რომელიც საკმარისია წარმოების გასაფართოებლად და კრედიტით აღებული სახსრების ასანაზღაურებლად.

2. მსესხებლის და კრედიტორის ეკონომიკურ ინტერესთა თანხვედრა. ასეთი რამ შესაძლებელია კრედიტორის მიერ თავისუფალი ფულადი სახსრების არსებობის შემთხვევაში, რომლის გაცემაც შეუძლია კრედიტით, და მათი უკმარობა მსესხებლისათვის. ამასთან, საკრედიტო შეთანხების წარმოშობისათვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს თანხას, ვადას, უზრუნველყოფასა და გადახდას ფულადი სახსრების დროებითი სარგებლობაში გადაცემისათვის.

ფუნქციები, როგორ ჩნდება მათში კრედიტის არსი, რაობა  და როლი.

კრედიტი, მისი ძირითადი ფუნქციები:

გადამანაწილებელი, მარეგულირებელი, მასტიმულირებელი.  

კრედიტი, გადამანაწილებელი ფუნქცია. ამ ფუნქციის დანიშნულებაა იურიდიული და ფიზიკური პირების მიერ ფულადი სახსრების დროებითი მოთხოვნილების დაკმაყოფილება, ასევე სახელმწიფოს მიერ, სხვა პირების დროებით თავისუფალი ფულადი სახსრების ხარჯზე (კრედიტად გაცემულის). ფუნქციის თავისებურება იმაში მდგომარეობს, რომ ის მოიცავს მხოლოდ დროებით თავისუფალ სახსრებს და აკმაყოფილებს გადახდისა და მიმოქცევის საშუალებებში მხოლოდ დროებით მოთხოვნებს. საკრედიტო გადანაწილებას შეიძლება ჰქონდეს პირდაპირი ხასიათი (ფინანსური შუამავლების მონაწილეობის გარეშე), და ასევე ხორციელდებოდეს ფინანსური შუამავლების მეშვეობით (ბანკები, საინვესტიციო ფონდები, სადაზღვევო ორგანიზაციები და ა. შ.).

კრედიტი, მისი მარეგულირებელი ფუნქცია მდგომარეობს:

1. იმაში, რომ კრედიტს შეუძლია უზრუნველყოს უწყვეტი საწარმოო პროცესი (გასესხებული ფასეულობის ხარჯზე მოიზიდება დამატებითი რესურსებო წარმოების ორგანიზებისათვის)

2. იმაში, რომ კრედიტს შეუძლია დაარეგულიროს საზოგადოებრივი წარმოების სტრუქტურები და შექმნას დაბალანსებული ეკონომიკა (პროცენტის ოდენობა გვევლინება კაპიტალის დარგებსა და ტერიტორიებს შორის კაპიტალის გადადინების მთავარ ფაქტორად). კაპიტალის თავისუფალი გადადინება ქნის პირობებს საქონელსა და მომსახურებაზე წარმოქმნილი მოთხოვნის სწრაფად დასაკმაყოფილებლად. გასესხებული კაპიტალის წყალობით იქმნება საქონელსა და მომსახურებაზე აუცილებელი მოთხოვნა)

კრედიტის მასტიმულირებელი ფუნქცია მდგომარეობს იმაში, რომ მსესხებელი, რომელიც დებს საკრედიტო ხელშეკრულებას, თავის თავზე იღებს ვალდებულებას დააბრუნოს სესხის არა მხოლოდ ძირითადი თანხა, არამედ პროცენტებიც (გამსესხებლის სარგებელი), ხოლო ამისათვის საჭიროა, ჯერ ერთი, კრედიტის საწარმოო გამოყენება და მეორეც, წარმოების ეფექტურობის გაზრდა.

კრედიტის სახეობებია:

 • ავტოკრედიტი;
 • საბანკო კრედიტი;
 • სახელმწიფო კრედიტი;
 • სესხი;
 • იპოთეკური კრედიტი (კრედიტი უძრავი ქონების გარანტიით);
 • კომერციული კრედიტი;
 • კრედიტი იურიდიული პირებისთვის;
 • ლომბარდი;
 • ბანკთაშორისი კრედიტი;
 • საერთაშორისო კრედიტი;
 • საინვესტიციო საგადასახადო კრედიტი;
 • სამომხმარებლო კრედიტი;
 • რევოლვერული კრედიტი;
 • სინდიცირებული კრედიტი;
 • საექსპერტო კრედიტი;
 • ბიზნეს კრედიტი 

 

 

 

 

   ინფლაციის ალტერნატივაა - დეფლაცია. ეს არის როდესაც ფასები ვარდება. კარგია არა? ყველაფერი იაფდება! პრობლემა იმაშია, რომ ხელფასიც გვიმცირდება....
 
 
 

თუ თქვენთან დაიწყეს რეკვა ბანკიდან ან საკოლექტორო სააგენტოდან კრედიტის დაბრუნების მოთხოვნით, რომელიც თქვენ თვალითაც არ გინახავთ, არ უნდა ჩავარდეთ პანიკაში. სიმართლის დასადგენად და საკუთარი კეთილი სახელის

 
 

იპოთეკური კრედიტის 10-15 წლით აღებისას ამ ხნის განმავლობაში სესხის ძირისა და პროცენტების გადახდა ორჯერ გადააჭარბებს თვითონ ბინის ღირებულებას

 
 

კრედიტების გაცემა სოციალურ ქსელებში  აქაუნთის (ანგარიში) მიხედვით უკვე აღარ არის ცხრა მთას იქით. ასე თვლიან ბანკირები და უკვე სერიოზულად განიხილავენ სოციალური ანალიზის გაშვებას უახლოეს მომავალში

 
 

მიუხედავად იმ ხერხების იდუმალებით შეფუთვისა, რომლებითაც ამოწმებენ ბანკირები მსესხებლის პიროვნებას, მთავარი მეთოდები მაინც არ წარმოადგენენ განსაკუთრებულ საიდუმლოებას. ასე, ბანკირების ძირითადი დამხმარეა საკრედიტო ისტორია

 
 

ბანკების უსაფრთხოების სამსახურის მუშაკებს თავისი ზარებს ზოგჯერ ჭკუის შეშლამდე მიყავთ არა მხოლოდ მოვალეები, არამედ ის ადამიანებიც, რომლებსაც არავითარი შეხება არა აქვთ ამ სესხებთან. რატომ ხდება ასე და როგორ უნდა გავაჩეროთ „სატელეფონო ტერორი?

 
 

სამომხმარებლო სესხის აღება - ეს არის ფულის მიღება იმისათვის, რომ ძალიან გჭირდებათ (ან გინდათ) სწორედ ახლა. ღირს კი ვალებში ჩაფლობა ან უმჯობესია მოთმენა და დაგროვება?. . .

 
 

კრედიტის პრობლემებს შეუძლიათ გაეცნონ არა მხოლოდ მსესხებლებს, რომლებსაც უწევთ ვადის გადაცილება, არამედ კეთილსინდისიერ კლიენტებსაც, რომლებსაც უკვე დიდი ხანია დაფარული აქვთ თავისი ვალი. და რაშია გამოსავალი? თავიდან უხადონ ბანკს?

 

 
 
მუხამმად იუნუსს სიღარიბის გარეშე სამყაროს ხილვა ჩაესახა ერთი შემთხვევის წყალობით, რომელსაც ადგილი ჰქონდა ბანგლადეშში. "ერთი ქალბატონი გავიცანი, რომელიც ბამბუკის სკამებს წნიდა....
 
 
 
 

უკან

 

 

 

vivus.ge


 

 

crediton.ge

უძრავი ქონების პორტალი GAR.GE

 

სასწავლო კურსები - Study Courses

 

 

 
 
moneza.ge