ბიზნეს პორტალი
Bookmark and Share
პაროლის აღდგენა

LARI.GE - ბიზნეს პორტალი

ბიზნეს კატალოგი
წერილის გაგზავნა!
მისამართი: დაზღვევადაზღვევის ალქიმია

ჰოსტინგი და დომენის ყიდვა

დაზღვევის ალქიმია

ეს არის საგანგებო, გადაულახავი, ვითარებები, რომლებიც არ არიან დამოკიდებულნი ეკონომიკური ხელშეკრულების მონაწილეთა ნებასურვილსა და მოქმედებაზე, რომელთა წარმოშობითაც მონაწილეები აღმოჩნდებიან უუნარონი შეასრულონ მათ მიერ აღებული ვადლებულებები. ფორს-მაჟორულ ვითარებებს განეკუთვნება: ხანძრები, მიწისძვრები, წყალდიდობები, სხვა სტიქიური უბედურებები. ფორს-მაჟორული ვითარებების წარმოშობა ათავისუფლებს მონაწილეს, ხელშეკრულების შემსრულებელს, პასუხისმგებლობისაგან მის მიერ აღებული ვალდებულებების შესრულებაზე

 
 


ეკონომიკურ თეორიაში მიღებულია სხვადასხვა დონის რისკებთან ბრძოლის მეთოდების ერთობლიობის სამ ჯგუფად დაყოფა: პრევენციულად, რეპრესიულად, კომპენსაციურად.პრევენციული მეთოდების ქვეშ იგულისხმება ისეთი ღონისძიებების ჩატარება, რომლებიც მიმართულია გაუთვალისწინებელი დამანგრეველი მოვლენების თავიდან ასარიდებლად ზარალის ალბათობისა და ზომის შესამცირებლად (მაგალითად, ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებები

 

 
 


დანაკარგების მინიმიზაციის პროცესს, რომელიც შეიძლება განიცადოს ფიზიკურმა ან იურიდიულმა პირმა უკონტროლო მოვლენების გამო, რისკის მართვა ეწოდება. რისკის იმ სფეროებს, რომლებშიც არსებობს  დანაკარგების პოტენციური ალაბათობა, შესაძლო დანაკარგების ზონა ეწოდება. ისინი 4 კატეგორიად იყოფა...

 
 


სუფთა რისკების უმეტესობა (მაგრამ არა ყველა) ექვემდებარება დაზღვევას; უნდა ითქვას, რომ სპეკულაციური რისკები არ იზღვევა. არადაზღვევადია რისკი, რომლის დაზღვევასაც ერიდება სადაზღვევო კომპანიების უმეტესობა იმის გამო, რომ შეუძლებელია მასთან დაკავშირებული დანაკარგების წინასწარ გათვლა. შესაძლებელია დაზღვევის ყიდვა ისეთი სტიქიური უბედურებებისაგან, როგორიცაა წყალდიდობა ან მიწისძვრა, მაგრამ, სადაზღვევო კომპანიები ყოველთვის უხალისოდ...

 
 


რისკი - ეს არის დანაკარგების საფრთხე. მათი ანაზღაურება ფიქსირდება ფულადი კომენბსაციით, რომელსაც სასამართლო ავალებს გადაეხადოს პროცესის მომგებ მოსარჩელეს. მაგრამ ყველა ზარალი არ ანაზღაურდება. დაზღვევას საქმე აქვს ძირითადად სუფთა რისკთან, რომელიც არის რისკი, რომელიც ვარაუდობს მხოლოდ დანაკარგების ალბათობას...

 
 


ბევრი სადაზღვევო პროდუქტის მოხმარებას ართულებს ინტერნეტი. ეს, ერთი შეხედვით, აბსოლუტურად ნათელი მტკიცება დღეს უკვე ეჭვის ქვეშ დგება. დიახ, მომსახურებების ნაწილი, მაგალითად, საწარმოო ნაგებობების ან სიცოცხლის დაზღვევა, არ შეიძლება მთლიანად  ჩატარებულ იქნას ინტერნეტის საშუალებით. მაგრამ, მეორეს მხრივ, საბანკო მომსახურებების სექტორის განვითარება აჩვენებს, რომ ქსელში მონაცემების გადაცემის უსაფრთხოების ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად...

 
 


კატეგორია „რისკი" შეიძლება განისაზღვროს როგორც რესურსების შესაძლო, სავარაუდო დაკარგვის ან შემოსავლების სრულად ვერმიღების საფრთხე იმ ვარიანტთან შედარებით, რომელიც გათვლილია რესურსების რაციონალურ გამოყენებაზე სამეწარმეო საქმიანობის მოცემულ დარგში. ანუ რისკი - ეს არის საშიშროება იმისა, რომ მეწარმე ნახავს ზარალს დამატებითი ხარჯების სახით ან მიიღებს იმაზე ნაკლებ შემოსავალს, რამდენის იმედიც მას ჰქონდა...

 
 


სამეწარმეო რისკების დაზღვევის სახეები, როგორც დაზღვევის სხვა ქვედარგები, იყოფა სადაზღვევო ობიექტებისა და სადაზღვევო რისკების მიხედვით. ამის გარდა, მათი დაყოფაც შეიძლება სასაქონლო წარმოების პროცესში სახსრების წრებრუნვის სამი ცნობილი სტადიის შესაბამისად. სახსრების წრებრუნვის პირველი (ფულადი) სტადია...

 
 


საინოვაციო რისკი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია თანამედროვე სამეწარმეო საქმიანობაში, რომელიც იმყოფება იმ კაპიტალების ზრდის ეტაპზე, რომლებიც გამოიყენება როგორც არსებული საქონლისა და მომსახურებების წარმოებაში, ისე ახლების, მყიდველისათვის უცნობის შესაქმნელად. საინოვაციო რისკი - ეს არის დანაკარგების ალბათობა...

 
 


დარგობრივი რისკი
- ეს არის დანაკარგების ალბათობა დარგის ეკონომიკური მდგომარეობის ცვლილებების შედეგად და დამოკიდებულია ამ ცვლილებების ხარისხზე როგორც დარგის შიგნით, ისე სხვა დარგებთან შედარებით. დარგობრივი რისკის ანალიზისას აუცილებელია შემდეგი ფაქტორების გათვალისწინება

 
 
 
 

უკან

 
 

უძრავი ქონების ბროკერის სასწავლო ტრენინგ კურსი

 

 

სასწავლო კურსები - Study Courses

 

 
 
studyonline.ge