ბიზნეს პორტალი
Bookmark and Share
პაროლის აღდგენა

LARI.GE - ბიზნეს პორტალი

ბიზნეს კატალოგი
წერილის გაგზავნა!
მისამართი: ინვესტიციაინვესტიცია

ჰოსტინგი და დომენის ყიდვა

ინვესტიცია

ინვესტიციები  არის  მოგების მიზნით კაპიტალის გრძელვადიანი დაბანდება

 

ინვესტიციები თანამედროვე ეკონომიკის განუყოფელი ნაწილია. საინვესტიციო კრედიტები ერთმანეთისაგან განსხვავდება ინვესტორის (კრედიტორის) რისკის დონით, რადგანაც აუცილებელია, პროექტის  მომგებიანობის მიუხედავად, კრედიტებისა და პროცენტების დადგენილ ვადებში უკან დაბრუნება. ინვესტიციები უკან ბრუნდება და თან მოაქვთ მოგება მხოლოდ მომგებიანი პროექტებიდან. თუ პროექტი წამგებიანია, მაშინ შესაძლებელია ინვესტიციების მთლიანად ან ნაწილობრივ დაკარგვა.

საინვესტიციო საქმიანობა - ეს არის ინვესტიციების ჩადება და პრაქტიკული საქმიანობის განხორციელება მოგების მიღების და/ან უფრო სასარგებლო ეფექტის მიღწევის მიზნით.

არსებობს ინვესტიციების სხვადასხვა კლასიფიკაციები

 

ინვესტირების ობიექტების მიხედვით განასხვავებენ:

რეალურ ინვესტიციებს (რეალური კაპიტალის სხვადასხვა ფორმით პირდაპირი ყიდვა): მატერიალური აქტივების ფორმით (ძირითადი ფონდების, მიწის);

მშენებლობის ან რეკონსტრუქციის ანაზღაურებას;

ძირითადი ფონდების კაპიტალური რემონტს;

დაბანდებებს არაამატერიალურ აქტივებში: პატენტებში, ლიცენზიებში, სარგებლობისა და საავტორო უფლებებში, სავაჭრო ნიშნებში, ნოუ-ჰაუში, ადამიანური კაპიტალში (აღზრდა, განათლება, მეცნიერება) და ა. შ.

ფინანსური ინვესტიციებს (კაპიტალის არაპირდაპირი ყიდვა ფინანსური აქტივების საშუალებით);

ფასიანი ქაღალდებს, მათ შორის წილობრივი საინვესტიციო ფონდებიდან;

მიღებული კრედიტებს;

ლიზინგს (ლიზინგის გამცემისათვის);

სპეკულატიურ ინვესტიციებს (აქტივების ყიდვა მხოლოდ ფასის შესაძლო  ცვლილების გამო);

ვალუტებს;

ძვირფასი ლითონებს (დეპერსონიზებული მეტალური ანგარიშების სახით);

ფასიან ქაღალდებს (აქციებს, ობლიგაციებს, ერთობლივი ინვესტირების ინსტიტუტების სერთიფიკატებს და ა. შ.);

 

ინვესტირების ძირითადი მიზნების მიხედვით:

პირდაპირს ინვესტიციებს;

პორტფელურ ინვესტიციებს;

რეალურ ინვესტიციებს;

არასაფინანსო ინვესტიციებს;

ინტელექტუალურ ინვესტიციებს (დაკავშირებულს სპეციალისტების სწავლებასთან, კურსების ჩატარებასთან და სხვა მრავალთან).

დაბანდების ვადების მიხედვით

მოკლევადიანს (1 წლამდე)

საშუალოვადიანს (1-3 წელი)

გრძელვადიანს (3-5 წელზე მეტი)

 


საინვესტიციო რესურსებზე საკუთრების ფორმის მიხედვით:

კერძოს

სახელმწიფოს

უცხოურს

შერეულს


 
რისკი და მოგება

ყველაფერთან ერთად, ინვესტიციები ხასიათდება ორი ურთიერთდაკავშირებული პარამეტრით:რისკით და მომგებიანობით. როგორც წესი, რაც უფრო მაღალია ინვესტიციის რისკი, მით უფრო მეტიი უნდა იყოს მოსალოდნელი მოგებაც. რისკებსა და მოგებას შორის შეფარდების აღწერისათვის ხშირად იყენებენ САРМ-ის მოდელს (აქტივების შემოსავლიანობის შეფასების მეთოდს).

საინვესტიციო რისკის ოდენობა უჩვენებს ინვესტიციისა და მისგან შემოსავლის დაკარგვის ალბათობას. საერთო ინტეგრალური რისკის ოდენობა შედგება რისკის 7 სახეობისაგან: საკანონმდებლო, პოლიტიკური, სოციალური, ეკონომიკური, ფინანსური, კრიმინალური. ეკოლოგიური,

 

 

  ინვესტიციებთან მიმართებაში, ადამიანები შეიძლება დავყოთ სამ კატეგორიად: ჟურნალისტები, ანალიტიკოსები და ინვესტორები. განვიხილოთ თითოეული მათგანი. Ø      ჟუნრალისტი - კომპანიის შესახებ აგროვებს ინფორმაციას იმისათვის,...
 
 
ნება მომეცი გაგაცნო ჩემი მიდგომა კომპანიებში ინვესტირებასთან დაკავშირებით. "აკიო"-ს განვითარების შემდეგ ეტაპზე, ჩვენ მოგვეცემა საშუალება შევიძინოთ ბიზნესებიც და არა მხოლოდ კომპანიის...
 
 
ერთი პერიოდი ტელევიზიით გადიოდა "მასტერ ქარდის" რეკლამა შემდეგი ტექსტით: "მეგობრობას ვერ იყიდი ფულით, ვერც სიყვარულს იყიდი ფულით, ერთგულებას ვერ იყიდი...
 
 
მოდით წარმოვიდგინოთ, რომ მე და თქვენ ვართ $2 მლნ. ღირებულების ბიზნესის მფლობელები ერთნაირი წილებით. ბიზნესის მოგება არის მატერიალური აქტივების ღირებულების...
 
 
მაქვს ერთი აზრი და ვფიქრობ ის საკმაოდ კარგია იმისათვის, რომ თქვენც გაგიზიაროთ. საქართველოში, როგორც ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში, ბევრი დაბრკოლებების გადალახვა უწევს....
 
 
“აქტივების” და “პასივების” ორნაირი განმარტება უმეტეს შემთხვევაში ეკონომიკური ტერმინების განმარტება მოცემულია ბუღალტრული თვალსაზრისით. ბუღალტრული განმარტება ითვლება ეკონომიური რეალობის ამსახველ საუკეთესო საშუალებად....
 
 
რა უფრო მნიშვნელოვანია, რასაც ვხედავთ თვალით, თუ რასაც ვერ ვხედავთ?  ერთ ერთ ინვესტორს ჰქონდა გარკვეული კომპანიის აქციების მსხვილი პაკეტი. ხმა დაირხა,...
 
 
რას მაძლევს "აკიო"? მაინც რატომ "ვიტკიებ თავს" რომ დავაარსე შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება? ხომ შემეძლო მეყიდა აქციები როგორც ფიზიკურ პირს. საბროკეროსთან ურთიერთობა...
 
 
საინვესტიციო ფონდი “აკიო”-ს შექმნისას (მის შესახებ სხვა წერილებში მოგახსენებთ) გამოუცდელი ვიყავი და კონვერტაციისას გავიღეთ ზედმეტად $26.7. მას შემდეგ რაც ბროკერმა...
 
 

ბიზნესის ფულით უზრუნველყოფის ამოცანა არც ისე რთულია, როგორც ამას უმრავლესობა ფიქრობს. განსაკუთრებით კი თუ არის იდეა, რომელსაც შეუძლია გაგამდიდროთ თქვენ და თქვენი კრედიტორებიც. ფაქტიურად, ხშირად ფული უფრო მეტია, ვიდრე კარგი საქმიანი იდეები. ძალზე მნიშვნელოვანი წესი ასეთია:

 
 
 
 

უკან

 
 

უძრავი ქონების ბროკერის სასწავლო ტრენინგ კურსი

 

 

სასწავლო კურსები - Study Courses

 

 
 
studyonline.ge